Uw zorgvraag        Thuiszorg        Locaties        Zorg aanvragen        Huurwoningen        Werken bij

Medewerkerssamenstelling

De samenstelling van onze medewerkers past, vanuit onze missie en visie, bij de zorgvraag van onze cliënten.  

Wat voor de cliënt de dag de moeite waard maakt, daar doen we het voor.

Onze medewerkers hebben de benodigde kennis, vaardigheden en specialismen en houden die doorlopend op peil. Ze zijn oprecht geïnteresseerd in cliënten en hun mantelzorgers en bouwen een professionele, persoonlijke en vertrouwde (zorg)relatie met hen op.

We sluiten, zoveel mogelijk, aan bij de gewoonten en wensen van de cliënt en diens mantelzorger. Vanuit onze deskundigheid geven wij - proactief- aan wat er mogelijk is. De afspraken die we samen maken, leggen we schriftelijk vast, leven we na en evalueren we regelmatig.

We weten wat onze vrijwilligers willen en kunnen en stemmen dat optimaal af op de behoeften van onze cliënten. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn vriendelijk, integer en betrouwbaar.


Wij leveren zorg aan mensen:  


  • met een –tijdelijke- lichamelijke aandoening of beperking
  • met complexe lichamelijke, psychische en/of sociale problemen
  • met dementie, Parkinson, Huntington of Korsakov
  • met niet-aangeboren hersenletsel
  • die afhankelijk zijn van beademing
  • met een beperkte levensverwachting (hospice)


Hoe bepalen wij onze medewerkerssamenstelling?

Om te kunnen voldoen aan de vraag van de cliënt, is er niet één generiek kwantitatieve norm te hanteren. Elk individu heeft immers andere behoeften. Zonnehuisgroep Noord stelt de cliënt voorop. De zorgvraag (indicatie) van onze cliënten bepaalt de behoefte en inzet van deskundigheid bij een locatie, persoonsgericht. Daarbij wordt als leidraad de NZa-norm gehanteerd door gebruik van de (landelijke) werkbalanstool. De cijfers van onze medewerkerssamenstelling voor 2017 zijn te vinden in het document ‘Medewerkerssamenstelling Zonnehuisgroep Noord’.


Aandacht, aanwezigheid en toezicht

We kiezen er bewust voor om zorghulpen (niveau 1) in te zetten in het zorgproces. Daarnaast zetten we helpenden (niveau 2) in, vooral ten behoeve van extra toezicht en ondersteuning op de afdelingen waar cliënten met dementie verblijven. De coördinatie op zorgleefplannen is belegd bij de zorgcoördinatoren. Onze zorgcoördinatoren zijn altijd verzorgende-IG (niveau 3). De zorgmedewerkers (verzorgenden en verzorgenden IG, verpleegkundigen) worden ondersteund door facilitaire medewerkers, verantwoordelijk voor schoonmaak en restaurantwerkzaamheden. Daarnaast is er sprake van informele zorg door vrijwilligers. De vrijwilligersorganisatie bestaat uit ongeveer 650 personen.


Specifieke kennis en vaardigheden

Qua beschikbaarheid en bereikbaarheid van verpleegkundigen niveau 4 volgen we het nieuwe kwaliteitskader op alle locaties. Dat betekent dat onze verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse is. Onze specialisten ouderengeneeskunde werken nauw samen met basisartsen en praktijkverpleegkundigen. Samen staan zij garant voor goede medische zorg. Met ANW-Nederland (medische bereikbaarheidsdiensten) zijn aanvullende afspraken gemaakt over diensten voor het oostelijk werkgebied en ook met huisartsen wordt nauw samengewerkt.

Reflectie, leren en ontwikkelen

Zonnehuisgroep Noord is aangesloten bij het collectief Kwaliteitsregister V&V. Het Kwaliteitsregister V&V is onderdeel van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Het Kwaliteitsregister biedt een landelijk digitaal portfolio waarmee verpleegkundigen en verzorgenden kunnen aantonen welke leeractiviteiten zij uitvoeren om bij te blijven in hun vak.

Een van de voorwaarden is dat deelnemers geaccrediteerde punten behalen. Onze medewerkers kunnen via Zonnehuis E-cademy, een digitale leeromgeving, deelnemen aan bij- en nascholing. Er is een uitgebreid aanbod van zorggerelateerde cursussen. Deze cursussen zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V. Verder zijn er binnen E-cademy online trainingen gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Tot slot kunnen medewerkers zich inschrijven voor praktijktrainingen en skillslessen.

Om leren en ontwikkelen beter te organiseren, werken we aan een meerjarig strategisch opleidingsplan. Daarin worden de thema’s visie & missie, versterken beroepsgroepen/kennisniveau, verantwoorde zorg en veiligheid, kwaliteit en werkgeverschap verder uitgewerkt.


Onze uitdagingen

Onze visie op zorg vraagt om een inzet van een hoger deskundigheidsniveau en andere samenstelling van deskundigheid dan voorgaande jaren. Op dit gebied zijn de volgende uitdagingen te benoemen.

Krapte op de arbeidsmarkt
De vraag naar verpleegkundigen op zowel MBO als HBO niveau is sterk toegenomen. Er is landelijk een tekort op de arbeidsmarkt. Door krimp, vergrijzing en ontgroening is de arbeidsmarkt in het noorden een knelpunt voor alle zorgorganisaties in dit werkgebied. Werkgeversorganisatie ActiZ is hierover in gesprek met het kabinet.

Verhogen deskundigheidsniveau 
We zien in toenemende mate behoefte aan inzet van verpleegkundigen op niveau 4 en 5. Naast werving van nieuwe medewerkers,  worden verzorgenden naar verpleegkundigen opgeleid via een intern BBL-traject. Daarnaast investeren we actief in de scholing voor IG onder de verzorgenden. Een eventueel tekort aan verpleegkundigen wordt opgevangen door verzorgenden IG, helpenden en waar mogelijk praktijkverpleegkundigen.